A prágai Óváros tér – korabeli ábrázolás 1793-ból. Részlet František és Filip Heger látképéből (Archív hl. Prahy)

A prágai Óváros tér – korabeli ábrázolás 1793-ból. Részlet František és Filip Heger látképéből (Archív hl. Prahy)

Európai utazások

A kezdetben II. József reformpolitikáját elkötelezetten támogató Széchényi 1786-ra meghasonlott a magyar alkotmányosságot több ponton is veszélyeztető jozefinista elvekkel, megbetegedett, és erre hivatkozva ez év augusztusában benyújtotta lemondását addig viselt hivatalairól. 1787 májusában közel egy évig tartó európai utazásra indult felesége, Festetics Julianna, titkára, Ribinyi János és svájci orvosa társaságában Csehországon, Németországon és Németalföldön át Angliába. Az útról Széchényi saját kezű, német nyelvű, Ribinyi latin nyelvű bejegyzéseivel kiegészülő terjedelmes útinaplója tudósít. A Reise Journal a Széchényi család levéltárában maradt ránk a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában.A kezdetben II. József reformpolitikáját elkötelezetten támogató Széchényi 1786-ra meghasonlott a magyar alkotmányosságot több ponton is veszélyeztető jozefinista elvekkel, megbetegedett, és erre hivatkozva ez év augusztusában benyújtotta lemondását addig viselt hivatalairól. 1787 májusában közel egy évig tartó európai utazásra indult felesége, Festetics Julianna, titkára, Ribinyi János és svájci orvosa társaságában Csehországon, Németországon és Németalföldön át Angliába. Az útról Széchényi saját kezű, német nyelvű, Ribinyi latin nyelvű bejegyzéseivel kiegészülő terjedelmes útinaplója tudósít. A Reise Journal a Széchényi család levéltárában maradt ránk a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában. 

 

Széchényi útja során az országok politikai berendezkedése és a gazdaság tanulmányozása mellett elsősorban könyvtárakat, akadémiákat, múzeumokat keresett fel, s neves tudósokkal, egyetemi tanárokkal, művészetpártoló főurakkal került ismeretségbe. Első állomásukon, Prágában magasrangú cseh főurakkal találkozott, pl. Fürstenberg herceggel, Prága első helytartójával és a prágai érsekkel, továbbá kiváló tudósokkal ismerkedett meg, köztük a természettudós Jan Mayerrel és az asztronómia professzorával, Anton Strnaddal. Felkereste a prágai egyetemi könyvtár, a Klementinum épületét, ahol Barthelotti könyvtáros IV. Károly korából, Karlštejn várából származó fametszeteket mutatott meg neki, továbbá az első nyomtatott bibliák egyikét, egy 1462-es mainzi Gutenberg-kiadást és az 1475-ből származó legkorábbi szláv nyelvű bibliát. A Klementinum kéziratai is felkeltették a figyelmét, naplójában megemlíti például Philipp Melanchthon leveleit vagy Kunigunda imádságát 1300-ból, s itt hallott először František Josef Kinský gróf (1739–1805) nagylelkű adományáról, aki 1777-ben saját gyűjteményét a prágai egyetem könyvtárának ajándékozta.

 

Christian Gottlob Heyne, Wilhelm Tischbein festménye

Christian Gottlob Heyne, Wilhelm Tischbein festménye

E példa mélyen inspirálta Széchényit: jelképesen a Klementinumban Kinský adományozását megörökítő latin nyelvű felirat lesz majd mintája saját könyvtáralapító okiratának. De ugyanilyen ösztönzést adott a göttingeni egyetemi könyvtárral való megismerkedése – élén a kor Európájának legkiválóbb filológusával, Christian Gottlob Heynével (1729–1812), akinek könyvtárosi működése nyomán a göttingeni egyetemi bibliotéka éppen ebben az időszakban fejlődött kiválóan rendszerezett és katalogizált nyilvános könyvtárrá. Széchényi európai útját megörökítő naplóbejegyzéseiben, amelyben beszámol a prágai, göttingeni, drezdai, berlini, londoni, cambridge-i könyvtárakról, már tetten érhetők azok az indítékok, amelyek majd szerepet játszanak a magyar nemzeti könyvtár megalapításában.

 

Széchényi Ferenc a nyugat-európai út során szerzett tapasztalatai birtokában szembesült igazán Magyarország valós helyzetével. Ennek hatására fogalmazódott meg benne a mindennél erősebb elhatározás, hogy őseitől örökölt jelentős vagyonával és közéleti-politikai befolyásával hazája elmaradottságát a politikai reformok mellett mindenekelőtt annak szellemi-kulturális felemelésével kívánja orvosolni.